Privatlivspolitikk

1. Formål
1.1 Hos Rationel Staldinventar A/S tar vi beskyttelse av persondata alvorlig og ønsker å være en seriøs og sikker samarbeidspartner for våre kunder og samarbeidspartnere.
1.2 Vi har derfor utarbeidet denne privatlivspolitikken, slik at du vet hvordan vi behandler de personopplysningene som samles inn. Behandlingen vår samsvarer alltid med den til enhver tid gjeldende persondatalovgivningen.
1.3
Denne privatlivspolitikken gjelder når vi er dataansvarlige, dvs. når vi har kontakt med kunder, ved ansettelse av nye medarbeidere og ved markedsføringsaktiviteter.

2. Hvordan samler vi inn dine data:
2.1Vi samler inn opplysninger direkte hos deg når du henvender deg til oss via personlig fremmøte, e-post, telefon eller vanlig brevpost. Vi samler ikke dataene dine på eget initiativ.

3. Hvilke data samles inn:
3.1 Vi samler inn og bruker kun de personopplysningene som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalene våre, eller for å kunne besvare din henvendelse.
3.2 Vi behandler kun vanlige opplysninger.
3.3 Normalt vil det kun være nødvendig å hente inn vanlige kontakopplysninger i form av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
3.4 Vi behandler normalt kun personopplysninger om våre kunder, leverandører, medarbeidere, jobbsøkere og samarbeidspartnere.
3.5 Cookies. Det henvises til eget cookie-dokument.

4. Registrert persondata benyttes til:
4.1 Vi samler inn og registrer normalt kun persondata til følgende formål:
•Oppfylling av en avtale inngått med oss
•Svar på henvendelser
•Administrative formål
•Stillingsbesettelse
5. Sletting:
5.1 Generelt sørger vi for å fortløpende slette persondata som ikke lenger er nødvendig eller relevant for det formål opplysningene ble samlet inn til.
5.2 Salgsrelaterte personopplysninger lagres i 5 år fra utgangen av regnskapsåret saken gjelder, jf. bokføringsloven. For saker der CE-merket bygningsstål inngår lagrer vi opplysningene i 10 år etter at komponenten kom på markedet, jf. reglene i EN 1090-1.

6. Samtykke:
6.1 Vi henter ikke inn ditt samtykke til de i punkt fire anførte formål, idet vi er nødt til å behandle dine vanlige personopplysninger for å kunne oppfylle en avtale med deg, besvare din henvendelse eller oppfylle lovkrav. Her er grunnlaget for behandlingen av dine persondata at din henvendelse til oss skjer på eget initiativ, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(c)(d)(f). Hvis det forekommer innsamling av dine opplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du i forbindelse med vårt svar motta en henvisning til vår privatlivspolitikk.
6.2 I tilfelle dine persondata ønskes anvendt til andre formål enn de anført i punkt 4, vil du bli spesielt bedt om å samtykke til dette før behandlingen påbegynnes.

7. Deling:
7.1 Vi deler personopplysningene dine til eksterne aktører, herunder eksempelvis offentlige myndigheter, domstolene mm., hvis dette er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vår med deg, eller hvis dette kreves ifølge loven.
7.2 Vi bruker databehandlere (IT-leverandører, elektronisk fakturering mm.) for å kunne levere best mulig service til våre kunder.

8. Sikkerhet:
8.1 Vi har interne regler for håndtering av dine persondata, som, sammen med våre sikkerhetsforanstaltninger, sikrer at dine persondata beskyttes og sikres mot tilintetgjørelse, tap, endring, uautorisert deling eller tilgang.

9. Du har rett til:
9.1 Innsiktsrett: Du har alltid rett til å få tilgang på de persondata vi har registrert på deg, herunder å få opplyst hvilke data vi har lagret om deg, hvor de er samlet inn fra og hva vi skal bruke dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine persondata, hvem som oppbevarer dem og hvor, samt hvem vi eventuelt deler dataene dine med.
9.2 Rett til beriktigelse: I tilfelle vi har registrert persondata om deg, og du blir kjent med at den registrerte dataen ikke er korrekt eller unøyaktig, er du berettiget til å be om at den ukorrekte dataen slettes, samt at den unøyaktige dataen korrigeres.
Du må sende informasjon om den dataen du mener er unøyaktig eller feil, hvorpå vi tar oss av saken.
9.3 Rett til å bli glemt: Det kan være tilfeller der du ikke er enig i at vi fremdeles kan behandle din persondata. I disse tilfellene kan du be oss om å slette den pågjeldende dataen. Det kan du også gjøre, såfremt du mener at vi behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke lenger er nødvendig, eller at du har trukket tilbake samtykket til behandlingen. Vi vurderer deretter om det er bakgrunn for å etterkomme ønsket om sletting eller retting av persondata. Er det bakgrunn for å gjennomføre sletting eller retting, vil dette skje raskest mulig.

9.4 Rett til innsigelse: Du kan til enhver tid gjøre innsigelser mot vår behandling av dine persondata, eller mot at vi deler dine data.
I tilfeller hvor du ønsker å gjøre din innsigelse, kan du kontakte oss og angi hvilken behandling du gjør innsigelse mot og hvorfor.
Er din innsigelse berettiget vil vi avslutte behandlingen av dine persondata og enten slette eller tilbakelevere disse til deg.
9.5 Dataportabilitet: Du har rett til å få de persondata i retur som du måtte ha stilt til rådighet for oss, eller de data vi har hentet inn fra andre på bakgrunn av ditt samtykke til dette. Er du part i en kontrakt med oss, kan du også få dine persondata i retur, men vi har rett til å behandle de persondata som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen med deg.
Du er berettiget til å få overført dine persondata til en annen, såfremt du måtte ønske det, og overføringen for øvrig er forenlig med den pågående kontrakten. I tilfeller der vi må levere tilbake eller dele persondata, vil de bli levert i et normalt anvendt format.
9.6 Vi etterstreber å besvare henvendelser så raskt som mulig, og senest én måned fra mottagelse av henvendelsen. Det kan allikevel i perioder være travelt, hvilket gjør at det blir lenger saksbehandlingstid. I disse tilfellene blir du informert om dette.
9.7 Du kan klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Se nærmere om dette på datatilsynet.dk.

10. Kontaktopplysninger:
10.1 Vi kan til enhver tid kontaktes på følgende måter:

Rationel Staldinventar A/S
E-post: info@rationel-stald.dk
Telefon: 75 64 25 55
Adresse: Phønixvej 1, 8722 Hedensted
CVR: 27 91 61 98
Vår privatlivspolitikk er sist oppdatert 21. februar 2021. Endringer offentliggjøres fortløpende på denne siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top