VANLIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Version 16.11.2017

Gjelder for Rationel Staldinventar A/S

 

1.  ANVENDELSE

Med mindre annet følger av ufravikelig lovbestemmelse eller av særskilt skriftlig avtale mellom partene, foregår ethvert tilbud, salg og leveranse fra Rationel Staldinventar A/S under Altansmeden.dk, heretter omtalt som Selger, på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, som ligger til grunn for eventuelle bestemmelser i Kjøpers ordre/aksept.

 

 2.  TILBUD OG ORDREBEKREFTELSE

Tilbud er basert på Selgers til enhver tid gjeldende standardutførelse, med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Tilbud bortfaller 30 dager etter tilbudets sendedato, med mindre annet er angitt. Avtaler utover tilbud eller ordrebekreftelser er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Selger. Endelig avtale om levering er først inngått ved Kjøpers mottagelse av Selgers ordrebekreftelse og kun denne er bindende for Selger. Kjøper er pliktig til å kontrollere alle mål og betingelser og til å gi Selger beskjed med en gang, dersom disse etter Kjøpers oppfatning ikke samsvarer med det avtalte. Eventuelle statiske beregninger er ikke med i tilbudet, med mindre dette uttrykkelig er nevnt. I tilfeller der Kjøper pålegges økning i utgifter etter pålegg fra staten, har Selger rett til å endre sin pris tilsvarende i tilbudet eller ordrebekreftelsen, uten at dette utløser misligholdelse for Kjøper. Denne tilgangen for Selger forutsetter at prisstigningen kan konstateres før levering, jf. punkt 5. Selger har dessuten krav på at kjøpet fastholdes til tross for prisstigningen. Utsettes leveringstiden etter Kjøpers ønske utover det avtalte, er Selger berettiget til å regulere prisene, såfremt en slik utsettelse medfører tap eller ekstraomkostninger, f.eks. i form av lagring, transport, renter, kurstap mm.

Opplyste leveringstider er etter skjønn og ikke bindende. Kjøper kan ikke annullere avtalen i tilfeller av forsinket levering.

 

3.  TEGNINGER, BESKRIVELSER, MODELLER MM.

Alle tegninger og tekniske dokumenter mm. vedrørende Selgers produkter, eller fremstilling av disse, som før avtalens inngåelse overlates til Kjøper er fortsatt Selgers eiendom. Mottatte tegninger, tekniske dokumenter eller annen teknisk dokumentasjon kan ikke uten Selgers uttrykkelige samtykke benyttes til andre formål enn tilbudsavgivelsen. Materiale omfattet av denne bestemmelsen må ikke i noe henseende misbrukes i sine detaljer, og det tas forbehold om konstruksjonsendringer. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i avtalte spesifikasjoner, hvis dette kan skje uten at det er til skade for Kjøper.

 

4.  PRISER, FRAKT OG FORSIKRING

Prisen dekker utelukkende de i tilbudet/ordrebekreftelsen skriftlig avtalte ytelser/varer. Prisene gjelder fra fabrikk Hedensted, uten emballasje. Etter Kjøpers ønske, og dermed særskilt avtale, er Selger behjelpelig med å bestille frakt og forsikring for Kjøper, hvilket i gitt fall vil legges til særskilt. Fraktbestilling vil automatisk omfatte bestilling av emballasje til særskilt avregning. Emballasjen er Kjøpers eiendom og tas ikke i retur. Levering anses under alle omstendigheter for å være skjedd fra fabrikk Hedensted.

 

5.  LEVERING

Er det ikke inngått særlig avtale om leveringsklausul, skjer levering fra fabrikk Hedensted, slik at Kjøper tar risikoen for uforutsette hendelser som rammer de leverte varene under transport, avlessing og utpakking. Dette gjelder uansett ordrestørrelse og uansett om inngåelse av Incoterms. Såfremt det er avtalt leveringsklausul, er det en forutsetning at en normalt stor lastebil har fri tilgang og at det kan lesses av på fast grunn. Kjøper er pliktig til å motta varene ved levering og å lagre dem på forsvarlig vis, alt etter deres egenart og tilstand. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes at Selger er i en situasjon, som angitt i punkt 10, utsettes leveringstiden med den tiden hindringen varer, idet begge parter er berettiget til ansvarsfritt å heve kjøpet, når hindringen har vart i mer enn 6 måneder. Nærværende bestemmelse finner anvendelse, uansett om årsaken til forsinkelsen inntreffer før eller etter utløpet av den avtalte leveringstiden. Såfremt Kjøper hever kjøpet når hindringen i punkt 10 har vart lenger enn 6 måneder, kan ikke Kjøper rette erstatningskrav mot Selger.

 

6.  BETALING

Med mindre annet er angitt, forfaller betaling 8 dager fra fakturadato. Selger forbeholder seg retten til å kreve à conto-betaling eller at Kjøper stiller med bankgaranti. Såfremt betaling ikke forekommer straks innen forfall, må Kjøper påberegne renter på den forsinkede betalingen fra forfallstidspunktet med 1,5% per påbegynte måned. Såfremt kjøpesummen ikke betales i rett tid, forbeholder Selger seg retten til å holde igjen alle andre restleveranser, samt hindre overlevering av leverte varer inntil Kjøper har berettiget alle utestående beløp, inkludert eventuelle omkostninger og renter.

 

7.  REKLAMASJON

Kjøper må straks etter mottagelse og før det solgte tas i bruk, gjennomgå de leverte varene for å sikre seg at leveransen er mangelfri. Reklamasjon på mangler, herunder mengdeangivelse som er, eller burde være, konstatert ved en slik mottagerkontroll, må fremlegges skriftlig uten ubegrunnet venting og senest 8 dager etter mottagelse. Såfremt Kjøper har oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen og kjøper allikevel ikke reklamerer som anført, kan Kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende overfor Selger.

 

8.  ANSVAR FOR MANGLER OG FORSINKELSE

Selger er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller indirekte tap i forbindelse med avtalen, herunder indirekte tap som oppstår som følge av forsinkelse eller mangler ved det solgte. Annet tap som kan bevises av kjøper avgjøres etter dansk retts erstatningsregler, idet Selgers ansvar beløpsmessig begrenses til den i tilbudet eller ordrebekreftelsen angitt pris.

 

9.  EIENDOMSFORBEHOLD

Selger forbeholder seg, med de begrensninger som følger av ufravikelige rettsregler, eiendomsretten til det solgte frem til hele kjøpesummen med tillegg av pålegg av påbeløpte omkostninger er betalt til Selger, eller til den Selger har gitt sin rett til. Kjøper er forpliktet til å tegne og betale brann-, storm- og vannskadeforsikring som dekker hele Selgers leveranse fra levering av materialer frem til betalingen er endelig.

 

10.  FORCE MAJEURE

Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for Selger, såfremt de forhindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig byrdefull for Selger, idet Selger ikke behøver å bevise at det foreligger desidert arts- og/eller økonomisk umulighet: Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet partene ikke er herre over, sånn som brann, krig, mobilisering eller uforutsett militærinnkallelse av tilsvarende omfang, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, varemangel, restriksjoner på drivkraft, samt mangler på eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører som skyldes noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter. Omstendigheter som nevnt ovenfor som inntraff før tilbudet ble gitt/avtalens inngåelse, medfører kun ansvarsfrihet såfremt deres innflytelse ikke kunne forutses på dette tidspunkt. Dette hviler på Selger å, uten ugrunnet opphold, skriftlig underrette Kjøper dersom det inntreffer omstendigheter som nevnt ovenfor.

 

11.  PRODUKTANSVAR

- Selger er kun ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven eller de etter rettspraksis skapte regler om produktansvar når det dokumenteres/bevises av Kjøper eller 3. part at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Selger.

- Selger forplikter under ingen omstendighet for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap som følge av et konstatert produktansvar, jf. overfor.

- Selger kan ikke gjøres ansvarlig for skader på skjulte installasjoner, f.eks. gulvvarme, kloakk, telefon, elektrisitet og vannrør.

- Ved veggmontering bærer Kjøper risikoen for at den omhandlende veggen/uthenget kan bære belastningen i forbindelse med varens montering.

- Selger påtar seg ikke ansvar for skader på produktene eller skader som oppstår fra produktene som følge av spenningskorrisjon (elektrolyse) og galvanisk korrisjon, med mindre Selger skriftlig har påtatt seg et sånt ansvar.

- Hvis en tredjepart fremlegger krav til en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, må denne parten med en gang underrette den andre derom.

- Såfremt det etter nærværende bestemmelse konstateres et produktansvar for Selger er dette ansvaret under alle omstendigheter beløpsmessig begrenset til kr 5 000 000 for forretningsskader.

 

12.  GARANTI

Garanti ytes etter den danske kjøpslovens bestemmelser. Følgende unntatt fra garantien: Smøring og justering, samt utbedring av påvirkning etter alminnelig slit. Videre er produkter som ikke er montert korrekt eller har vært utsatt for ikke tilsiktet belastning ikke omfattet av garantien. Selger påtar seg heller ikke ansvar for skader på produktene eller andre skader forårsaket av spenningskorrisjon (elektrolyse) eller galvanisk korrisjon, som har oppstått som følge av Kjøpers feilaktige montering av produktene.

Spesielt hva gjelder planker av hardtre eller bambus gjøres det oppmerksom på at mindre krumninger, hvirvler, kvist, småriss, tverrårer, små forarbeidsfeil, mindre flekker, samt lettere fuktskjolder kan forekomme. Fargevariasjoner kan forekommer og er naturlig for tresortene. Tre utvider og trekker seg sammen avhengig av luftfuktigheten. Ved levering av ovnstørkede varer garanterer Selger alene at den avtalte tørrhetsgraden overholdes på sendetidspunktet. Selger anbefaler at man behandler treet/bambusen med olje minst én gang i året. Normal oppfølging, sånn som justering av planker, er ikke omfattet av garantien. Kjøper er ikke berettiget til å motregne eller gjøre tilbakeholdelsesrett gjeldende overfor Selger ifølge eller i forbindelse med kjøpet, med mindre det dreier seg om en ubestridt eller rettslig fastslått motforordning. Dette gjelder også ved reklamasjoner.

 

13.  RETURRETT

Produkter fremstilt etter mål og produkter som har vært montert tas ikke i retur. Returnering av varer kan, uansett anledning, kun skje etter skriftlig avtale med Selger. Ved returnering av varer som svarer til Kjøpers bekreftede ordre, krediteres varene maksimalt med 80%, fratrukket eventuelle fraktomkostninger.

 

14.  VERNETING

Enhver tvist som utspringer av samhandlingen mellom partene avgjøres etter dansk rett ved de ordinære domstolene. Selger har rett til å velge å la saken behandles med voldgift i overensstemmelse med lover som gjelder i Danmark. Tvister skal avgjøres ved retten i den rettskretsen der Selger har sitt forretningssted.

Scroll to Top